LIPIEC 2018

lip 21, 2018 | Formacja, Rok 2018

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ Lipiec 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ

Rozporządzenia dotyczące czystości, traktują życie i zdrowie jako wielki dar Boży, który ma sprzyjać oddawaniu należnej Mu czci. Nieczystość sprzeciwia się świętości dlatego musi być wykluczona. O ile jednak nieczystość może być sprawą przypadku, o tyle odzyskanie czystości zawsze wymaga naprawy, która opiera się na świadomej decyzji dochowania wierności Bogu. Nie ogranicza się do sfery zewnętrznej, lecz potrzebuje nawrócenia i przemiany wewnętrznej.

„Organem umożliwiającym nam widzenie Boga jest serce. Sam rozum nie wystarcza. Żeby człowiek mógł  doświadczyć Boga, konieczne jest współdziałanie wszystkich władz jego egzystencji. Wola musi być czysta, wcześniej musi być też oczyszczona afektywna głębia duszy, wyznaczająca kierunek  rozumowi i woli.”( Jezus z Nazaretu str.87). Grzech i występek powodują nieczystość serca. Nieczystość, zwłaszcza gdy zżera tkankę społeczną psuje i niszczy więzi miedzy ludźmi, bo sprzyja panoszeniu się i bezkarności zła , oraz pogardzie wobec dobra. W prośbach zawartych w psalmie pokutnym, dominuje nacisk na wewnętrzne odrodzenie, jakiego może dokonać wyłącznie Bóg. „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i nie odbieraj mi Świętego Ducha swego”.( Psalm 51, 12.)Psalmista świadomy swej słabości wie, że ludzki wysiłek nie wystarcza.

Komentując to błogosławieństwo Jan Paweł II powiedział: „Błogosławieni zostaną nazwani ci, którzy nie zadawalają się czystością zewnętrzną czy rytualną, ale dążą do owej absolutnej prawości wewnętrznej, która nie dopuszcza żadnego kłamstwa ani dwulicowości” ( Rzym 1.11. 2000 r.)W homilii  wygłoszonej w Sandomierzu Jan Paweł II powiedział: „ Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem , przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem a także z całym stworzeniem – tej komunii, która jest jego pierwotnym przeznaczeniem”. „ Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus, zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce i ukształtować ludzką wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. Człowiek traci widzenie sensu spraw i wydarzeń a jego serce szuka nasycenia tam gdzie go znaleźć nie może. Dlatego czystość serca to przede wszystkim czystość wiary.”

Czyste serce to całkowite oddanie się Bogu. Pochodząc od Boga do Boga prowadzi. Zarówno ciało i zmysły, jak też duch i umysł osiągają wtedy wolność, która pozwala przezwyciężyć i pokonać to, co złe i gnuśne. Otrzymawszy „nowe serce” i „ nowego ducha” człowiek zmienia swą postawę oraz porządkuje hierarchię spraw i wartości. Zwracając ku Bogu czyste serce, pozwala również z oddaniem  i bezinteresownie służyć ludziom, traktowanym jako bliźni, a także odkrywać i szanować piękno stworzenia widząc w nim dar Boży. Czystość serca stoi na straży cywilizacji życia i miłości, której przeciwstawia się cywilizację śmierci. Jan Paweł II mówił w Sandomierzu, że chce ona: „ zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej postawy,  którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdyż celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży”. Jan Paweł II przedłożył konkretny program: „ Zwracam się również do naszych polskich rodzin- do was, ojcowie i matki. Trzeba aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest z jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina , tym zdrowszy będzie naród”. Nagrodą za czystość serca jest oglądanie Boga. Szukanie i znalezienie Jego oblicza już teraz owocuje poczuciem spełnienia i głębokiej radości.

Benedykt XVI tak konkluduje refleksję na temat szóstego błogosławieństwa: „ W ten sposób człowiek wkracza do mieszkania Boga i może Go oglądać. A to właśnie znaczy: być błogosławionym”(Jezus z Nazaretu str. 89.) Papież Franciszek pisze (84): To błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy mają serce proste, czyste, bez brudu, ponieważ serce, które umie kochać nie dopuszcza do  swego życia czegoś, co zagraża tej miłości, czegoś co ją osłabia lub naraża na niebezpieczeństwo. W Biblii serce oznacza nasze prawdziwe intencje, to, czego naprawdę szukamy i pragniemy, niezależnie od tego co okazujemy: „ bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” ( 1 Sm.16,70) .Stara się On rozmawiać z nami w sercu ( Oz. 2 16.)I tam wpisać swoje Prawo. Chce dać nam nowe serce.( Ez.36).

Bibliografia  : Adhortacja apostolska „ Gaudete et esultate” Papież Franciszek – 9.04.2018 r. Osiem błogosławieństw – Medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI – ks. prof. W. Chrostowski . opr. EN

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content