Rozważania Luty 2024

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego
Cechy zaangażowanych we Wspólnotę Dzieła Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa
(luty 2024)
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha
Świętego utworzone

Wprowadzenie
Benedykt XVI:

Nasz pokój rodzi się z jedności z Bogiem, z Chrystusem, który powiedział nam: «pacem dabo vobis». Zaznajemy wewnętrznego pokoju, ponieważ trwanie w myśli Chrystusa jednoczy nasze jestestwo. Trudności, sprzeczności naszej duszy łączą się, dzięki myśli Chrystusa jesteśmy zjednoczeni z naszym pierwowzorem, z Tym, którego jesteśmy obrazem. Tak rodzi się wewnętrzny pokój, a tylko wówczas, gdy naszym fundamentem jest głęboki wewnętrzny pokój, możemy być ludźmi pokoju także w świecie, dla innych.
(Rozważanie Papieża na rozpoczęcie I Kongregacji Generalnej Synodu Biskupów, 3.10.2005)


Jezus jest Bogiem Człowiekiem, a więc rozumie nasze problemy. Zrodzony z Maryi chce pokazać, jak kocha człowieka. Maryja jest prawdziwie Matką Jezusa, a nie w przenośni. Duchowi Świętemu przypisujemy to, że Maryja, będąc Dziewicą mogła zostać matką. Stąd też cała tajemnica Wcielenia przedwiecznego Słowa wpisana jest w Matkę. Było to możliwe tylko dlatego, że wszystko stało się za sprawą Ducha Świętego.

Medytacja

«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,30-35)

Zaniedbania różnego rodzaju sprawiają, że człowiek zapomina o Bogu przychodzącym. A przecież Pan ciągle przychodzi do każdego z nas. Powinniśmy odszukiwać w swoim życiu swoje własne zwiastowania. Powyższa ewangelia pozwala nam odczytać i nie zaniedbać przesłania Stwórcy.

 1. Odwaga. Maryja usłyszała od Boga słowa: Nie bój się. Odwaga jest więc wpisana w chrześcijańskie powołanie. Odwaga jest nam potrzebna do prowadzenia chrześcijańskiego życia, aby być sobą, to znaczy być wierzącym człowiekiem wszędzie, gdzie się znajdujemy.
  Odwaga wymaga często od wiernych pójścia pod prąd, co może wydawać się niewygodne, nienowoczesne. Chrześcijańska odwaga jest chęcią do mówienia i czynienia odpowiednich rzeczy bez względu na ziemski koszt, ponieważ Bóg obiecuje pomoc i ocalenie z powodu
  Chrystusa. To odwaga w intronizowaniu Najświętszego Serca w naszych sercach i rodzinach
 2. Zawierzenie. Maryja otrzymała też zapewnienie, iż dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Zrozumiała, że jedyną drogą człowieka jest zawierzenie Bogu. Zawierzyć się Bogu, to zdać się na Niego. Jest on przecież Początkiem i Kresem ludzkiego istnienia.
  Zawierzenie oznacza zgodę na Jego zamiary, jakie ma wobec mnie; wobec mojej rodziny i całej ludzkości. Zawierzyć oznacza także ofiarowanie się Bogu, czyli uznanie mojej przynależności do Niego. Jest to nieustanne odwoływanie się do źródła łaski. Wspólnota intronizacyjna do takiego zawierzenia dąży.
 3. Posłuszeństwo. Odpowiedzią Maryi na zaproszenie Boga są słowa: Oto ja służebnica Pańska. Jest to więc postawa pełna posłuszeństwa. Posłuszeństwo Bogu powinno być oczywiście rozumne i wolne. Chodzi o to, żeby człowiek był posłuszny tylko temu, co słuszne, i żeby był posłuszny na sposób ludzki, tzn. w sposób rozumny i wolny. Posłuszeństwo Bogu, to posłuszeństwo codziennie, a to już tajemnica intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.

Motto na cały miesiąc: Żyj tak, aby świat mógł o tobie powiedzieć: oto Chrystus. Każdy chrześcijanin i naśladowca Jezusa muszą nazywać się drugim Chrystusem i swym życiem jasno ukazywać pełnie Jego obrazu. (św. Ojciec Pio).

Problemy do rozważenia

 1. Co można odnaleźć w moim sercu (dobrego i złego)?
 2. Jak mogę oczyścić swoje serce z niepotrzebnych myśli?
 3. Jak mogę pomóc innym, aby chcieli przyjść do Jezusa?
 4. Dlaczego wielu nie chce intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w rodzinie?

Modlitwa
Panie Jezu w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone prosimy Cię, abyś dał nam siłę i odwagę w szerzeniu kultu Twojego Serca i dawali świadectwo, żeś Ty naszym Królem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

bp Janusz Mastalski

 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content