Przeskocz do treści

ŚWIĘTY JÓZEF MĄŻ MARYI

     Maj 2019 r. Rozważania

„Bądź przekonana, rzekła pewnego razu Najświętsza Maryja Panna do św. Brygidy, iż św. Józef światłem Ducha św. oświecony dobrze wiedział, iż byłam czystą w myślach, słowach i uczynkach moich. Połączył się ze mną nie w tym celu by mię mieć za małżonkę, ale raczej, aby być stróżem dziewictwa mojego. Mnie zaś samą Duch św. pouczył iż żadną miarą wątpić mi nie trzeba, jakoby nazwa małżonki Józefa z rozporządzenia Opatrzności Bożej mi nadana, na jakąkolwiek skazę dziewictwo moje narazić miała”. Małżeństwo Józefa zostało przewidziane w Bożym planie zbawienia po to, by Chrystus mógł przyjść na świat w rodzinie. Ich małżeństwo było nie tylko wspólnym przeżywaniem radości, doświadczeń i spraw codziennych, ale przede wszystkim wspólnotą życia w łasce.

Czytaj dalej... "MAJ 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF WZOREM CNÓT

Kwiecień  2019 r. Rozważania

Św. Józef jest nie tylko patronem i opiekunem, ale stanowi wzór życia chrześcijańskiego. Dla nas czcicieli Serca Jezusa niech będzie nauczycielem cnót, pomocnikiem na drogach i zakrętach naszego życia. Wiara, nadzieja, miłość Boga i bliźniego, czystość duszy i ciała, sprawiedliwość, pobożność, roztropność, pokój i ład wewnętrzny to tylko nieliczne przymioty Józefa.

Czytaj dalej... "KWIECIEŃ 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN JEZUSA I MARYI

Marzec  2019 r. Rozważania

Czcigodni Bracia, ( pisze w encyklice papież Leon XIII) znacie stosunki, w których żyjemy; są one dla Kościoła katolickiego tak niepomyślne jak nigdy przedtem. Widzimy przecież, że u wielu znika wiara, która jest podstawą cnót chrześcijańskich, i oziębia się miłość, młodzież dorasta bez wiary i bez obyczajów, do Kościoła Chrystusowego ze wszystkich stron szturmuje podstęp i przemoc i toczy się gwałtowna walka przeciwko papiestwu, wreszcie widzimy, że podstawy naszej świętej religii z coraz większą bezczelnością bywają zaczepiane. (…)W tak trudnym i smutnym położeniu, w którym niedola jest tak wielka, że ludzkie środki ku jej zaradzeniu nie wystarczają, możemy się tylko od Boga spodziewać pomocy i ratunku. Dlatego postanowiliśmy zachęcić pobożność chrześcijańskiego ludu do gorliwego i wytrwałego wzywania opieki Bożej.

Czytaj dalej... "MARZEC 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN JEZUSA I MARYI

Luty  2019 r. Rozważania

Praca wyrazem miłości.

Miłość ukształtowała życie świętej Rodziny naprzód w ubóstwie Betlejem, potem na uchodźctwie w Egipcie, z kolei - po powrocie - w Nazarecie. Kościół otacza głęboką czcią świętą Rodzinę, stawiając ją wszystkim rodzinom za wzór. W tej Rodzinie Józef jest ojcem. Posiada pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa, ojcowskiego posłannictwa w rodzinie. Na tej zasadzie nabierają właściwego znaczenia słowa Maryi skierowane do dwunastoletniego Jezusa w świątyni: „ojciec Twój i ja …szukaliśmy Ciebie”. Józef, który swoje ludzkie ojcostwo w stosunku do Jezusa przyjął od początku przez „posłuszeństwo wiary”, idąc za światłem ducha Świętego,  które przez wiarę udziela się człowiekowi, zapewne też coraz pełniej odkrywał niewysławiony dar tego ojcostwa. Codziennym wyrazem tej miłości jest w życiu Rodziny nazaretańskiej praca.

Czytaj dalej... "LUTY 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN JEZUSA I MARYI

Styczeń 2019 r. Rozważania

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej uważa, że ponowne rozważenie uczestnictwa Małżonka Maryi w Boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi, podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzka, odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się  u podstaw z tajemnicą Wcielenia. Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi, poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego.

Czytaj dalej... "STYCZEŃ 2019 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ-

grudzień 2018 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA DRODZE DO NAWRÓCENIA

Błogosławieństwa to wyraźne wskazówki do tworzenia i budowania żywej więzi z Chrystusem, do kroczenia drogą Miłości wypływającego z Kazania na Górze. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał do odrzucenia lęku i małostkowości w wypełnianiu skierowanego do wszystkich pokoleń i wszystkich ludzi wezwania Chrystusa oraz do otworzenia się na dary płynące z realizacji zachęty do bycia szczęśliwym tu i teraz i w wieczności. Przypomnijmy sobie:

Czytaj dalej... "GRUDZIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

listopad  2018 r.

Na czym polega błogosławieństwo?

Możemy zadać sobie pytanie - do kogo Jezus wyciąga błogosławiącą dłoń? On błogosławi tych, którzy odwracają się od grzechu, którzy całym sercem pragną przylgnąć do Niego, którzy zachowują Jego święte prawo i w swym życiu stawiają Go na pierwszym miejscu. Przynosi swe błogosławieństwo ubogim w duchu; tym, którzy się smucą; cichym; tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; miłosiernym; czystego serca; wprowadzającym pokój; cierpiącym prześladowania i tym, którym złorzeczą z powodu imienia Syna Bożego. "Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie" (Mt 5, 3-12). Te Błogosławieństwa ukazują wielką życzliwość i gotowość pomagania człowiekowi z miłości i dobroci. Jezus w ten sposób odsłania przed nami swoje Oblicze.

Czytaj dalej... "LISTOPAD 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

październik  2018 r.

ŚWIĘTOŚĆ TO NAŚLADOWANIE JEZUSA

Ojciec Święty Franciszek w Adhortacji Apostolskiej GAUDETE ET EXSULTATE pisze: Jezus wyjaśnił z całą prostotą , co to znaczy być świętym, a uczynił to kiedy zostawił nam błogosławieństwa ( por. Mt. 5, 3-12; Łk. 6, 20 – 23). W nich naszkicowane jest oblicze Mistrza, do którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powoływani. Słowo „szczęśliwy” lub „błogosławiony”  staje się synonimem słowa „święty” , ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w ofierze.

Czytaj dalej... "PAŹDZIERNIK 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

wrzesień  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Wypowiadając to błogosławieństwo, Jezus ma na myśli tych, którzy, odpowiadając na wezwanie do naśladowania Go, postępują drogą wierności Bogu gotową do podobnych wyrzeczeń i cierpień, jakie stały się Jego udziałem. Żadna historyczna postać nie wyczerpuje rysów Sługi Pańskiego. Jego tożsamość została natomiast rozpoznana w życiu i losie Jezusa Chrystusa:  „ Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach, przemówił do nas przez Syna”. (Hbr 1 1-2) W Jezusie , który jest przewodnikiem zbawienia udoskonalonym przez cierpienie (Hbr 2, 10) odkrył się najgłębszy sens prześladowań znoszonych przez sprawiedliwych wszystkich czasów. We wszystkich błogosławieństwach uwidacznia się ich chrystologiczny charakter, jednak w tym błogosławieństwie, jest on najwyraźniej widoczny, nasuwając oczywiste skojarzenia z życiem, lecz przede wszystkim z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W homilii wygłoszonej w Bydgoszczy Jan Paweł II o słowach ósmego błogosławieństwa powiedział:  „Odnoszą się przede wszystkim do Chrystusa samego. On jest ubogi duchem, On jest cichy, On jest pokój czyniący, On jest miłosierny, i On jest także tym, który cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości. To błogosławieństwo stawia nam przed oczy w szczególny sposób wydarzenia Wielkiego Piątku. Chrystus skazany na śmierć jak złoczyńca, a potem ukrzyżowany. ( 7.VI. 1999 r.)

Czytaj dalej... "WRZESIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

sierpień  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI

Dramatyczny apel o pokój, nie zostanie zrealizowany dotąd, dopóki pokój nie zagości w sercu każdego człowieka. Nie zaniesiemy pokoju innym, dopóki sami nie będziemy go posiadać i dopóki sami nie otworzymy się na dar pokoju, jaki daje Chrystus. Aby móc się dzielić i wprowadzać pokój z bliskimi, sąsiadami, w własnym mieście, kraju, na świecie potrzeba żyć i świadczyć życiem według zachęt płynących z Błogosławieństw.

Czytaj dalej... "SIERPIEŃ 2018 r."