Różaniec Święty | Rozważania Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Różaniec z rozważaniami Jego Eminencji Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Pieśń: Zawitaj Królowo Różańca Świętego (228)

Tajemnice radosne

Tajemnica I Zwiastowanie

Pieśń: Archanioł Boży Gabryel (8)

Bóg jest Autorem życia, dlatego obrona i zachowanie życia oraz należyte jego wykorzystanie jest największym obowiązkiem człowieka. Najrozmaitsze sytuacje, które stwarzają zamęt w myślach, poglądach i wierzeniach, doprowadzają do tego, że wartość życia w oczach niektórych ludzi spada bardziej jeszcze niż wartość pieniądza, lecz nie zawsze umieją ratować wartość życia; starają się o zachowanie wartości materialnych a nie zawsze doceniają, że największą wartością są dobra duchowe, do których należy zaliczyć życie człowieka.

Modlitwa: Módlmy się za naszą Ojczyznę, przepraszajmy za grzechy przeciwko życiu i prośmy abyśmy umieli być wdzięczni Bogu za ten wielki dar i bronili go, kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba.

Tajemnica II Nawiedzenie

Pieśń: Magnificat (211)

Sprawy Kościoła Bożego w Polsce muszą toczyć się po tych drogach, którymi szła napełniona Duchem Świętym Maryja z Nazaret do Ain Karim, do Elżbiety, aby tam, po długiej i trudnej drodze, wyśpiewać swoje Magnificat: „Uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego”. Wiele rzeczy w moim życiu pragnąłbym uczynić inaczej, lepiej, aby uniknąć niejednego błędu i ustrzec się niejednej słabości… na tym jednym odcinku nie pomyliłem się: na drodze duchowej na Jasną Górę. Drogę tę uważam za najlepszą cząstkę, którą Bóg pozwolił mi obrać. Pragnąłbym, aby nigdy nie była mi odebrana.

Modlitwa: Módlmy się za Polaków, aby zawsze odnajdywali właściwą drogę z Maryją w życiowych zmaganiach.

Tajemnica III Boże Narodzenie

Pieśń: Gdy się Chrystus rodzi (27)

Ziemia polska ma być ziemia żywych, a nie umarłych. Dlatego rodzina polska musi rodzić żywe dzieci… Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta – naród. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i naród będzie żył… Jeśli nie będą umieli uszanować maleńkiego życia, które rodzi się w komórce ogniska domowego, nie uszanują i życia obywateli, bo mordować nauczą się już w rodzinie… W ten sposób, zamiast społeczności życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców i naród samobójczy. Zada sobie samemu śmierć własną ręką. I skończy się taki naród, i sprawdzi się to co o niektórych narodach już dzisiaj mówią słowami Pisma świętego: „Imiona głupich będą wymazane z ziemi żyjących”.

Modlitwa: Módlmy się o mądrość dla Polaków, o szacunek dla życia od poczęcia aż po naturalną śmierć.

Tajemnica IV Ofiarowanie

Pieśń: Ofiaruję Tobie Panie mój

Nie należy zrywać z przeszłością. Naród bez dziejów, to naród tragiczny! Szczęściem dla narodu polskiego jest to, że tworzył swoje dzieje zarówno w sytuacjach pomyślnych, jak i tragicznych… Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne. Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie! I od was zażądają wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej miłości, a po niejednej klęsce – nadziei na sprawiedliwego Boga. Musicie być mężni. W takich momentach pomocą wam będzie doświadczenie, które Naród zdobył w ciągu minionych dziejów. Wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczenia przeszłości. Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w Narodzie, dzięki którym trwa on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen.

Modlitwa: Módlmy się za polską młodzież, aby czerpiąc z doświadczenia historycznego Polski była mądra i mężna w wyznawaniu wiary.

Tajemnica V Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Pieśń : Pójdź do Jezusa str. 112

W szeregu licznych zagrożeń …największym niebezpieczeństwem jest zagrożenie wiary; podcina ono korzenie całego naszego pokoju, ładu i bytu narodowego. Ustawiwszy wierność Bogu. Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej jako kamień węgielny dalszego budowania, możemy… mówić o bezpieczeństwie i pokoju Ojczyzny. Bo przecież o to właśnie modlimy się przez przyczynę Królowej Polski, przedziwnie obecnej w dziejach narodu, abyśmy wyprosili zarówno niezniszczalność religii, jak bezpieczeństwo i pokój w Ojczyźnie.

Modlitwa: Prosimy o sprawiedliwość, o mądrość i wiarę dla sprawujących władzę, ustanawiających prawa w naszej Ojczyźnie.

Różaniec z rozważaniami Jego Eminencji Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

Tajemnice światła

Tajemnica I Chrzest Jezusa w Jordanie

Pieśń: Com przyrzekł Bogu…

My ludzie ochrzczeni, weszliśmy całą siłą naszego chrześcijańskiego ducha w życie Narodu i temu Narodowi ani krzywdy, ani ujmy nie przynieśliśmy. Dlatego nie pozwolimy sobie zatkać ust przekupną dłonią. Nadal będziemy, ilekroć zajdzie potrzeba i gdzie to będzie potrzebne, zaświadczać o naszej obecności w świece chrześcijańskim.

Modlitwa: Módlmy za Polskę, aby dochowała wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Tajemnica II Cud w Kanie Galilejskiej

Pieśń: Serdeczna Matko…

Pniemy się wzwyż. Nie chcemy pełzać po ziemi! I dlatego rozpoczęliśmy pracę dźwigania się wszystkiego ku górze, wyciągania z dołów, przyprawiania skrzydeł. I dlatego wołamy do wszystkich, którzy chcą usłyszeć nasz głos: Sursum corda! „W górę serca!” „Nikt nie zapala pochodni i nie stawia jej pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu”. Zapaliliśmy Wam pochodnię: „Jasnogórskie Śluby” na górach wysokich, osobno… Nie stawiamy ich pod korcem, ale „na świeczniku” na miejscu wysokim czyniąc je programem całej pracy duszpasterskiej Kościoła w Ojczyźnie naszej… Aby światłość ich świeciła „wszystkim, którzy są w domu” i tym w kraju, i tym w rozproszeniu, którzy „w domu” być nie mogą, ale są domownikami i dziećmi najmilszymi Polskiego Domu – Ojczyzny naszej.

Modlitwa: Módlmy za wszystkich Polaków, aby podjęli trud wewnętrznej odnowy w duchu w Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Tajemnica III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pieśń: Nie rzucim Chryste świątyń Twych..

W Ojczyźnie naszej przeżywamy nie tylko kryzys społeczny, gospodarczy, polityczny i ustrojowy, ale i moralny. Mogło wszystko dopisać, gdy jednak zawiedzie człowiek, wtedy to co dopisuje – runie. To jest niewątpliwe. Ale Polacy nie lubią słuchać takich rzeczy. Chętnie ubezpieczają się przerzucaniem odpowiedzialności na innych, jedni na drugich. A tymczasem ktoś musi powiedzieć: Naród się musi spowiadać, musi bić się w piersi i powiedzieć o sobie tak, jak Chrystus powiedział o oskarżycielach niewiasty przyłapanej na grzechu: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Musimy to powiedzieć wszystkim! Zamiast bawić się powtarzaniem najrozmaitszych dowcipów, chciejmy zrozumieć tragizm sytuacji, tym więcej, że łatwiej jest uleczyć katastrofę gospodarczą niż moralną. To przychodzi o wiele trudniej. Musimy się tego podjąć.

Modlitwa: Módlmy się o nawrócenie Polaków, abyśmy poszli Chrystusem i żyli zgodnie z jego Ewangelią.

Tajemnica IV Przemienienie na Górze Tabor

Pieśń: Upadnij na kolana…

Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie. Abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać, i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli czy nie… Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało „nowych ludzi plemię”. Bo jeżeli człowiek się nie odmieni to najbardziej zasobny ustrój, najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradzione i zginie.

Modlitwa: Módlmy się za wszystkich Polaków, abyśmy idąc za Chrystusem stawali się nowymi ludźmi.

Tajemnica V Ustanowienie Eucharystii

Pieśń: Bądźże pozdrowiona Hostio żywa…

Chcę, Ojcze, aby stanowili jedno”. Eucharystia – owoc Ofiary niekrwawej, przemienia nas w Chrystusa. We wszystkich urzeczywistnia zapowiedź Chrystusową: „Kto spożywa moje ciało i krew moja pije, ma życie wieczne.” (J 6,56). Doprowadza do tożsamości życie między Chrystusem a Jego ludem: „Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie”. (por. J 6,57) Zjednoczeni z Nim stajemy się nosicielami Chrystusa. To jest błogosławiony owoc dla całego Ludu Bożego.

Modlitwa: Módlmy się za Biskupów i kapłanów, aby swoją świętością budowali jedność Chrystusowego Ciała.

Różaniec z rozważaniami Jego Eminencji Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

Tajemnice Bolesne

Tajemnica I Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Pieśń: Ogrodzie Oliwny..

Chociażbyśmy mieli stracić wszystko w naszej Ojczyźnie – musimy zachować wiarę w Boga, Chrystusa i Jego Matkę, musimy zachować wspólnotę w Kościele i służyć w miłości Bogu i ludziom, w duchu ofiary i pomocy. Powtarzam, możemy stracić wszystko, byle nie to! Były czasy, gdyśmy nie mieli chleba ani dachu… ale mieliśmy wiarę, która pomogła Narodowi przetrwać chwile trudne i wytrwać aż do dziś.

Modlitwa: Módlmy się o zachowanie wiary, która jest fundamentem naszego życia osobistego i bytu Narodu.

Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa

Pieśń: Ludu, mój ludu…

Nie możemy handlować naszą Ojczyzną, nie możemy też liczyć na to, że ktoś nas zbawi. Zbawi nas tylko Pan nasz, Jezus Chrystus, jeżeli zaufamy Jego Ewangelii i rozpoczniemy rzetelną odnowę duchową od siebie, nie oglądając się wokół na innych, tylko zaglądając w swoje własne sumienia.

Modlitwa: Módlmy się, o łaskę odrodzenia moralnego dla nas samych i dla wszystkich Polaków.

Tajemnica III Cierniem ukoronowanie

Pieśń: O krwi najdroższa…

Wrogowie wiedzą, co Narodowi służy, a co mu szkodzi. I jeśli chcą mu zaszkodzić, niszczą to, co mu pomaga. Dlatego też najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół i chcieli zatrzeć ślady moralności chrześcijańskiej w życiu Narodu. Dlatego starali się Naród upodlić i rozpić. Są to lekcje z niedawnej przeszłości. Obyśmy ich szybko nie zapomnieli, mogą się nam bowiem przydać! Wrogów naszego Narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Umieją oni ocenić sens tej moralności dla nas, wiedzą, że jest ona siłą i mocą Narodu, że najlepiej służy jego bytowi, całości i jedności. I dlatego chcąc zniszczyć Naród, niszczą jego wiarę i moralność chrześcijańską.

Modlitwa: Prośmy Boga Miłosiernego, abyśmy umocnieni Jego łaską unikali zła i grzechu, broniąc tym samym dobra całej Ojczyzny.

Tajemnica IV Droga krzyżowa

Pieśń: Zbawienie przyszło przez Krzyż

„Kamienie wołać będą!…” Nie można zamknąć ust ani dziecku, ani młodzieńcowi, ani mężowi dojrzałemu, nie można zamknąć ust Narodowi! Mamy tego dowody. Przecież Apostołowie męczennicy, których ukrzyżowano, którym odebrano możność przepowiadania Chrystusa, wołają do dziś dnia, przypominając, iż są takie sytuacje, w których „trzeba słuchać raczej Boga, aniżeli ludzi”.

Modlitwa: Błagajmy Boga o męstwo i odwagę, abyśmy bezkompromisowo idąc za Chrystusem wyznawali Go przed ludźmi.

Tajemnica V Śmierć na Krzyżu

Pieśń: Krzyżu Chrystusa, bądź że pochwalony…

Syn Człowieczy będzie pojmany, wydany poganom, oplwany, biczowany i ukrzyżowany. Jest to potrzebne, nieuniknione! Ale wiedzcie, że zmartwychwstanie… Zastanawia nas tajemnica ludzkiego lęku, jego potęgi i siły. Pozbawia nas on wolności i trzeźwości myślenia i to do tego stopnia, że człowiek zapomina o radosnych perspektywach. Bo cóż właściwie łatwiej pamiętać niż to co będzie… A uczniowie o wszystkim pamiętali – o tym, że będzie pojmany, ubiczowany i ukrzyżowany, tylko o jednym zapomnieli – że Zmartwychwstanie… O tym „na śmierć” zapomnieli.

Modlitwa: Modlimy się za tych, którzy cierpią, o nadzieję i pewność zwycięstwa życia nad niepewnością, bólem i śmiercią.

Różaniec z rozważaniami Jego Eminencji Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

Tajemnice chwalebne

Tajemnica I Zmartwychwstanie

Pieśń: Zwycięzca śmierci…

Naród polski ma szlachetne ambicje, aby podnosić się jak feniks – z popiołów. Przez całe dziesiątki lat wierzyliśmy nie tylko w Zmartwychwstanie Chrystusa, ale i w zmartwychwstanie Ojczyzny. Wiara, że podniesione będą ciała ludzkie, jak dźwignięte było z grobu Ciało Chrystusa, ta wiara wszczepiona w życie Narodu przez Kościół, budziła ambicję iż nie można się poddać niszczycielskiemu dziełu nienawiści i owocom śmierci. Przeciwnie, należy podnieść czoło, dłonie i zabrać się do dzieła.

Modlitwa: Módlmy się, aby wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa, była fundamentem pokoju i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Tajemnica II Wniebowstąpienie

Pieśń: Twoja cześć , chwała…

Wolność Narodu nie wybuchła… od razu, ale dojrzewała powoli. Była owocem długiego, historycznego trudu, noszona w wielkim miłującym łonie narodu jak płód, który nosi matka pod sercem i musi wydać na świat wtedy, gdy przyjdzie moment dojrzałości ukształtowanego już w niej nowego życia. W łonie Narodu polskiego dojrzewała nowa moc wolności. A gdy już przez historyczny trud całych pokoleń, podejmowany przez przeszło sto lat, dojrzała do pełni życia, musiało nastąpić wyzwolenie.

Modlitwa: Módlmy się, aby Jezus, który jest z nami do skończenia świata obdarzył nas prawdziwą wolnością. W tej tajemnicy oddam Jezusowi wszystkie udręki moich rodaków i prosić będą o wiarę w to, że Bóg nie przestał się troszczyć o mój Naród.

Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę…

Człowiek Boży, będąc owocem Bożej miłości, jest w jakimś stopniu miłością. Gdy jest nią napełniony, owocuje i promieniuje przez miłość, która się w Nim potęguje i uszlachetnia. Odmieniając go na lepsze, staje się niejako dotykalna. Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.

Modlitwa: Módlmy się za nas, abyśmy byli apostołami pokoju i miłości by Duch Święty „przelewał” się przez nas na innych.

Tajemnica IV Wniebowzięcie NMP

Pieśń: Cześć Maryi…

Bogurodzica w planach Bożych staje zawsze pośrodku mroków świata. Tak było od początku, w najbardziej głębokim i beznadziejnym mroku spowodowanym grzechem pierworodnym. Ojciec Niebieski daje rodzinie ludzkiej nadzieję. Ukazuje Niewiastę i wskazuje Jej zadanie. Ona zetrze głowę węża. Na przestrzeni idących ku nam wieków raz po raz po ożywia się nadzieja, że przyjdzie Emmanuel – „Bóg z nami” i będzie ukazany na ramionach Dziewicy. Światu potrzeba Matki! Matka Jezusa Chrystusa przewidziała tę tęsknotę rodziny ludzkiej i dlatego w „Magnificat” śpiewała: „odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody”. (Łk 1,48) Rzecz znamienna, że im więcej ludzie odbiegają od Boga, tym bardziej na horyzoncie wieku ukazywała się Maryja…

Modlitwa: Módlmy aby świat spragniony miłości ujrzał i przyjął Maryję Matkę Jezusa do siebie. Niech Ona uczy nas świętości.

Tajemnica V Ukoronowanie Maryi

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową

Maryja Królowa przez swoje pochodzenie dotyka Królestwa Niebieskiego. Przechowuje królewskie dziedzictwo swojemu Synowi, Chrystusowi, który przez Nią jest wszczepiony w ród Dawidowy… Maryja, jako Królowa, nie jest od nikogo zależna. Jest wyższa i godniejsza od aniołów i ludzi. Maryja z Ojcem Niebieskim ma wspólnego Syna, wskutek czego ma nad sobą tylko Boga i tylko Chrystusa – Boga Człowieka. Musimy jak najbardziej uświadomić sobie prawdę o Królowaniu Maryi, aby nie miało ono dla nas wymiaru abstrakcyjnego, ale jak najbardziej konkretny i realny. Mamy skłonność ustawić Maryję niejako na peryferiach naszego życia. Zazwyczaj więc obarczamy Ją różnymi zadaniami natury przyrodzonej. Chcielibyśmy, aby zaradzała wszystkim naszym kłopotom. Chrystus ciągle przypominał: „Jeżeli wierzysz.” „Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego.” „Wiara twoja ciebie uzdrowiła.” Domagał się nadprzyrodzonego aktu wiary. W nas również musi być to samo usposobienie.

Modlitwa: Módlmy się w intencji Polski, aby prawdziwie Królową naszych serc była Maryja, a przez Nią i w Niej objawiło się Królowanie Jezusa.

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content