Ukochała Serce Jezusa i dała nam świadectwo

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu dziękujemy za dar życia i posłannictwo Krajowej Założycielki Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Ewy Nosiadek, która odeszła do Domu Ojca 24 października 2020 roku.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce składają podziękowanie śp. Ewie Nosiadek za wielkie świadectwo wiary, trud apostolski i owocną współpracę w dziele, w które, z Woli Bożej włączyła się 25 lat temu w Krakowie wypełniając orędzie Serca Jezusowego do Narodu polskiego tworząc Wspólnoty wynagradzające Bożemu Sercu.

Dzieło Intronizacji

Pierwsza założycielska Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała 12 czerwca 1995 r. z inspiracji lektury pism służebnicy  Bożej Rozalii Celakówny i za ustną zgodą arcybiskupa krakowskiego, który pobłogosławił powstające dzieło. Rozalia Celakówna w widzeniach mistycznych usłyszała wewnętrzny nakaz, by wraz ze swym kierownikiem sumienia zabiegać ze wszystkich sił o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce   i na całym świecie. Od tego czasu powstały w Polsce liczne Wspólnoty, które podejmują to wielkie wezwanie.

Rys historyczny

We wstępie do Kroniki Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Diecezji Łomżyńskiej – Ewa Nosiadek pisze:

„Pan Jezus w marcu 1939 r. skierował do Rozalii Celakówny słowa: Straszne są grzechy Narodu polskiego, Bóg chce go ukarać. Ratunek dla Polski jest tylko w moim Boskim Sercu. (…) tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Maszynopis przesłania Pana Jezusa do Rozalii, opracowany przez jej spowiednika o. Kazimierza Dobrzyckiego, który trafił do Janusza i Ewy Nosiadków poruszył serce Janusza. Słowa Pana Jezusa, szczególnie wypowiedź, że nie jest kochany przez ludzi zatrwożyły go i zmobilizowały do działań. Jako czciciel Serca Jezusa i Maryi, nie zlekceważył tych słów. Tekst przesłania Pana Jezusa do Rozalii Celakówny wydano w 1994 r. w Chicago, dzięki staraniom Teresy Włodarczyk. Janusz Nosiadek w intencji  Dzieła Intronizacji podjął się modlitwy i wynagrodzenia za grzechy osobiste i społeczne, organizowanie czuwań nocnych w parafii i czterdziestodniowego postu o chlebie i wodzie. Apostołował wśród znajomych i przyjaciół z wielką gorliwością. Śmierć na skutek zawału serca 12 maja 1995 r. przerwała jego działanie.

Jako żona podjęłam misję wypełnienia jego pragnienia, aby Bóg królował w sercach ludzi. 12 czerwca 1995 r. w miesiąc po śmierci męża wraz z gronem przyjaciół utworzyłam Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wydawnictwo WAM wydało pierwszą książkę o Rozalii Celakównie – Wielkie Wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego. Podjęto Adoracje Najświętszego Sakramentu w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie oraz comiesięczną piątkową, całonocną Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Intronizacji i beatyfikacji Rozalii Celakówny.

4 września 1995 r. wystąpiłam do ks. kardynała Franciszka Macharskiego o poparcie dla dzieła, które obejmowało: 1) wydanie książek poświęconych Sł. Bożej Rozalii; 2) przeniesienie jej zwłok do Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa; 3) Msze Święte i czuwania w intencji Intronizacji; 4) podjęcie modlitwy różańcowej, postów, pielgrzymek, rekolekcji; 5) adoracje wynagradzające Bożemu Sercu; 6) dokonywanie Aktów Intronizacji w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym; 7) wzniesienie pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako wotum za Intronizacje.

Realizację zadań w wymiarze duchowym przewidywałam w ścisłej współpracy z kapłanami.

Przy wsparciu duchowym kardynała Franciszka Macharskiego i finansowym Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z parafii pw. św. Kamila, podjęliśmy starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sł. B. Rozalii, które dokonało się już 5 listopada 1996 r.

Rozwój Dzieła

Do Dzieła Intronizacji włączyło się Radio Maryja w Toruniu, ojcowie redemptoryści oraz inne zakony.  Książka Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu polskiego dotarła do wszystkich parafii pw. Serca Jezusa i  Chrystusa Króla. Siedmiodniowa całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Krakowie zaowocowała powstaniem kolejnych Wspólnot. Rozwinęła się też współpraca z Kapłanami.

Śp. o. Henryk Klimaj CSsR szerzył Dzieło Osobistego Poświęcenia się Sercu Pana Jezusa i wspierał nas w początkowym okresie. Śp. o. Jan Mikrut CSsR, jako opiekun duchowy Wspólnot, wskazywał właściwy kierunek Intronizacji. Ks. prof. Władysław Kubik SJ, jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Rozalii w Polsce życzliwie wspierał Wspólnoty, widząc że realizuje się w nich przesłanie Rozalii. Ks. prof. Janusz Królikowski patronował, służył radą i współuczestniczył w sympozjach organizowanych z okazji rocznic związanych z życiem Sł. Bożej Rozalii Celakówny i Dziełem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Przesłanie Serca Jezusa, skierowane do Polaków przez Rozalię Celakównę, trafia na gorące serca i dokonują się Akty Intronizacji w licznych parafiach w Polsce i na świecie. Dwudziestoletni okres działania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa owocuje ponad trzystoma Wspólnotami w trzydziestu siedmiu diecezjach polskich, działającymi za zgodą ordynariuszy, owocuje budzeniem świadomości i realizacją praw Bożych w życiu codziennym Polaków, w życiu – w Bogu i z Bogiem. Pragniemy, Jezu, wypełnić Twoją Wolę względem nas i Polski, Ojczyzny naszej. Niech Bóg będzie uwielbiony. Króluj nam Chryste!”.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Króla królów i Pana panów

Ewa Nosiadek w artykule zawartym w pracy zbiorowej „Polska nie zginie, jeśli…”, powstałej po sympozjum poświęconym życiu i dziełu Służebnicy  Bożej Rozalii Celakówny w 100 – lecie jej urodzin o powstających Wspólnotach pisze: „Jest to grupa ludzi, która pragnie, aby Jezus był najważniejszy w życiu każdego człowieka. Jest to oddolny ruch świeckich. To także odpowiedź na Miłość Jezusa przez ofiarowanie Mu siebie, swej woli i życia. Ludzie żyją tą miłością, wynagradzając za grzechy swoje, rodziny, parafii i Narodu. Wynagradzają za tych, którzy jeszcze nie potrafią przepraszać. Modlą się do Serca Jezusa, aby to Serce nas odrodziło i królowało wśród nas przez prawo Boże. Aby było wszechobecne prawo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Spotykają się na cotygodniowych adoracjach Najświętszego Sakramentu i wynagradzają także za grzechy grupy, do której należą i gdzie odbywają formację. Formacją Wspólnot jest codzienna modlitwa, częsta spowiedź święta, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz rekolekcje ogólnopolskie i diecezjalne. Wspólnota                         na adoracji łączy wszystkie grupy w parafii i uprasza łaski dla parafii”.

Wspólnoty w sercu Kościoła

Obecnie, z ramienia KEP opiekę duchową nad Wspólnotami Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce sprawuje ks. biskup Damian Muskus OFM. Wieloletnia współpraca Ewy Nosiadek z pasterzami Kościoła w  Polsce – z księżmi biskupami: szczególnie Stanisławem Stefankiem i Edwardem Frankowskim, redemptorystami: o. Janem Mikrutem, a później o. Andrzejem Zającem, o. Waldemarem Sojką oraz wszystkimi kapłanami i opiekunami duchowymi Wspólnot współdziałającymi w Bożym dziele, przyczyniała się do jego rozwoju w Polsce i poza jej granicami.

W jedności ducha

Po rekolekcjach kapłańskich w diecezji sandomierskiej ukazała się książka pod redakcją Ewy Nosiadek, w której odnosi się do dzisiejszej rzeczywistości w słowach: „ Świat dzisiejszy potrzebuje miłości, miłości Bożej i ludzkiej. Na nic wielkie akcje charytatywne, kiedy człowiek czuje się zagubiony, samotny i nie kochany. Potrzebne jest solidne oparcie się na podstawach, na opoce, którą jest Jezus Chrystus. Brakuje nam pokoju, sprawiedliwości, prawdy i miłości, a to wszystko daje Jezus. On jest Prawdą, Pokojem, Dobrocią i Radością.

Odkrywanie Jezusa i świadczenie o Jego nieustającej Miłości, Miłości przebaczającej, miłosiernej, który kocha nas mimo naszej niegodności i słabości jest odkrywaniem tej prawdy, która napełnia wiarą nadzieją i miłością ludzi w tym dziele uczestniczących, oraz pociąga innych.

Obecnie Europa łączy się ustawami, prawami, zależnościami ekonomicznymi, a nie tworzy jedności ducha, ma słabe podstawy istnienia. Taką jedność osiąga się, będąc w  jedności z Bogiem, sobą samym i otoczeniem. To Wspólnoty budują tą jedność ducha na modlitwie i życiu, nie zastępując już powołanych w tym celu instytucji, zaspokajających materialnie (biednych zawsze mieć będziecie). Zaproszenie Boga do swojej rodziny przez uznanie Jego królowania, jednoczy rodzinę, umacnia w dobrym, leczy zadrażnienia i rany, daje odwagę do życia i świadczenia o Jego obecności. Polska i Kościół odżyją duchowo, jeśli wzrośnie liczba ludzi angażujących się w dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, ludzi, którzy przemieniają swe życie, na zgodne z Wolą Bożą, Jego prawem i Jego Miłością, płynącą z Jego Boskiego Serca”.

Dziękujemy Panu Bogu za śp. Ewę Nosiadek, która ukochała Serce Jezusa i dała nam świadectwo, jak odpowiadać na Jego wielką Miłość. Była wzorem niestrudzonego, oddanego Boskiemu Sercu apostoła. Kochała Boga i ludzi. Nie tylko uczyła jak wypełniać Wolę Bożą w trudzie życia, ale sama była tego przykładem do końca. Pozostanie w naszych sercach, modlitwie i pamięci. Dziękujemy za dni skupienia, rekolekcje, intronizacje w parafiach, sympozja, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu oraz pielgrzymki. Bóg zapłać.

Wszystkie Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, w duchu wdzięczności i jedności łącząc się na modlitwie w intencji śp. Ewy Nosiadek i dzieła, które zainicjowała i prowadziła, proszą Miłosiernego Boga, by wraz z tymi, którzy poprzedzili Ją w drodze do Domu Ojca: mężem Januszem Nosiadkiem, o. Henrykiem Klimajem, o. Janem Mikrutem, ks. Bp. Stanisławem Stefankiem – wstawiała się, abyśmy wypełnili Wolę Bożą, a Polska Ojczyzna nasza stała się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi.

Króluj nam Chryste! 

Opr. Bogusława Kraszewska- animatorka Wspólnot  diecezji łomżyńskiej