Przeskocz do treści

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

sierpień  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI

Dramatyczny apel o pokój, nie zostanie zrealizowany dotąd, dopóki pokój nie zagości w sercu każdego człowieka. Nie zaniesiemy pokoju innym, dopóki sami nie będziemy go posiadać i dopóki sami nie otworzymy się na dar pokoju, jaki daje Chrystus. Aby móc się dzielić i wprowadzać pokój z bliskimi, sąsiadami, w własnym mieście, kraju, na świecie potrzeba żyć i świadczyć życiem według zachęt płynących z Błogosławieństw.

Czytaj dalej... "SIERPIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

Lipiec  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ

Rozporządzenia dotyczące czystości, traktują życie i zdrowie jako wielki dar Boży, który ma sprzyjać oddawaniu należnej Mu czci. Nieczystość sprzeciwia się świętości dlatego musi być wykluczona. O ile jednak nieczystość może być sprawą przypadku, o tyle odzyskanie czystości zawsze wymaga naprawy, która opiera się na świadomej decyzji dochowania wierności Bogu. Nie ogranicza się do sfery zewnętrznej, lecz potrzebuje nawrócenia i przemiany wewnętrznej.

Czytaj dalej... "LIPIEC 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

czerwiec  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ

Miłosierdzie jako doskonałość sprawiedliwości.

Sprawiedliwość to oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy, ale skrupulatne stosowanie tej zasady nastręcza ogromne trudności. Instynktownie czujemy, że nie tak powinno być. Miłosierdzie to przymiot Boga. Bóg nie męczy się udzielaniem miłosierdzia, przychodząc z pomocą tym co Mu ufają. Jego wyznawcy wiedzą że nigdy nie są sami, zdani na łaskę i niełaskę otaczającego świata. Paradoksalnie, miłosierdzie staje się widoczne szczególnie tam, gdzie panoszą się występki i grzech. Ponieważ nawrócenie nie dokonuje się raz na zawsze, Bóg wciąż na nowo okazuje swoje miłosierdzie. Największą przeszkodą, by z niego korzystać, stanowi zatwardziałość, czyli arogancka znieczulica na dobroć Boga.

Czytaj dalej... "CZERWIEC 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

maj 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI ALBOWIEM ONI BĘDĄ NASYCENI

Czwarte błogosławieństwo zaleca sprawiedliwość i wskazuje, że jej właściwe zaprowadzenie w świecie stanowi przymiot ludzi dobrych. Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości nie ogranicza się do  troski o siebie i najbliższych, lecz niestrudzenie wstawia się za najbiedniejszymi i zmarginalizowanymi, którzy wskutek nieokiełzanej żądzy zysków stali się ofiarami. Praktyki stosowane przez banki, wielkie koncerny  i międzynarodowe korporacje polegają na wyzyskiwaniu i ograniczaniu praw ludzi pozbawionych możliwości skutecznej obrony. W homilii wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Radomiu Jan Paweł II powiedział: „Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości z pewnością oznacza dążenie do przezwyciężenia wszystkiego co jest niesprawiedliwością i krzywdą, co jest pogwałceniem praw człowieka”.

Czytaj dalej... "MAJ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

kwiecień 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, CISI, ALBOWIEM ONI POSIĄDĄ ZIEMIĘ

Świat opanowany przez środki masowego przekazu i wszechobecne reklamy, głośno zachwalające i promujące modele życia, w których nie ma miejsca dla Boga, obraca się przeciwko zalecaniu i pochwalaniu cichości, a nawet nią gardzi i ją wyśmiewa, uznając cichość za przejaw słabości, której trzeba się wyzbyć. Pokorni jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia, bądź cisi czy łagodni oznacza tych , którzy są spragnieni Boga. Do utrudzonych Jezus mówi: „ Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się  ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dusz waszych”(Mt. 11,29). Jezus wypowiada te słowa podczas bardzo intensywnej działalności publicznej niestrudzenie nauczając i wzywając do nawrócenia. Cichość zalecana uczniom i wyznawcom polega na naśladowaniu Go. Nie polega na przeczekaniu niesprzyjających wydarzeń, lecz potwierdza i wdraża w życie ideały i wzorce, które radykalnie różnią się od tych, jakie świat uznaje i promuje. Cichość Jezusa pochodzi z całkowitego zawierzenia Bogu i przekonania, że w świecie, który nas otacza, nie ma takiej siły, która zdołałaby udaremnić Boże plany. Cichość wyrasta z przekonania, że świat wbrew krzykliwym ofertom i obietnicom, nie jest w stanie zaspokoić duchowego głodu człowieka, a więc nie może dać mu prawdziwego szczęścia. Głośne reklamy nawołują do nieograniczonego korzystania ze wszystkich możliwości tego świata, często depcząc zasady moralności, zwłaszcza uczciwości i sprawiedliwości. Cichość nie oznacza tchórzliwego lub wygodnickiego milczenia, ponieważ w wielu sytuacjach trzeba odważnie zabierać głos, a zatem stanowi przeciwwagę do obojętności.  Jednak nie odpowiada złem na zło, krzywdą na krzywdę, ani przemocą na przemoc. Wyraża się w cierpliwej wytrwałości i przekonaniu,  że ostatnie słowo zawsze należy do Boga.

Czytaj dalej... "KWIECIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

marzec 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI

Jan Paweł II wyjaśnia:

„ Nie można zrozumieć tego błogosławieństwa, jeśli się nie uzna, że życie ludzkie nie ogranicza się do czasu spędzonego na ziemi, ale zwrócone jest całkowicie ku doskonałej radości i pełni życia w zaświatach. Ziemskie cierpienie, które zostaje przyjęte w miłości, upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb Boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności. Nawet jeśli świat pełen zła i wszelkiego rodzaju nieszczęść często stanowi widok  godny pożałowania, zawiera się w nim jednak nadzieja na inny, lepszy świat miłości i łaski. Nadzieja ma swe źródło w obietnicy Chrystusa. Dzięki niej ludzie cierpiący, złączeni z Nim w wierze, doświadczają już w tym życiu radości, która po ludzku wydaje się niewytłumaczalna. Istotnie , niebo zaczyna się już na ziemi.” ( Rzym, 27 IV 1994).

Czytaj dalej... "MARZEC 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

luty 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Błogosławieństwo to niesie pociechę ludziom, którzy we wszystkich okolicznościach  i każdym położeniu unikali polegania na sobie i pokładali ufność w Bogu. Wszystko mieli u Boga.

Nie chodzi wyłącznie o ubóstwo w sensie materialnym, ubóstwo jako takie wcale nie jest cnotą ani nie zbawia. Chodzi o tak wielkie otwarcie na Boga i zbawcze działanie Jego łaski, którego charakter można porównać do sytuacji ubogich, stale potrzebujących i wyczekujących pomocy ze strony innych. Ubodzy polegali na Bogu i Jego dobroci, bogaci – wyłącznie na sobie. Przymiotem ubogich była cierpliwa pokora, wadą bogatych – pycha i złudne poczucie samowystarczalności. Sytuacja ubogich stała się wzorcem dla pogłębienia zaufania Bogu – nie tylko w tym, co dotyczy spraw materialnych, lecz i duchowych. „Ubogi w duchu” to człowiek ustawicznie otwarty na Boga, uznający zależność od Niego w każdym położeniu – pomyślnym i niepomyślnym.

Czytaj dalej... "LUTY 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

styczeń 2018 r.

Osiem błogosławieństw - Medytacje biblijne z Janem Pawłem II

i Benedyktem XVI

Na Górze Błogosławieństw Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, ukazał powołanym przez siebie apostołom i uczniom drogę doskonałą. Błogosławieństwa stanowią drogowskaz w szlachetnym urzeczywistnieniu prawdziwej wolności, dzięki której człowiek osiąga szczęście i poczucie życiowego spełnienia.

Czytaj dalej... "STYCZEŃ 2018 r."