Przeskocz do treści

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ-

grudzień 2018 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA DRODZE DO NAWRÓCENIA

Błogosławieństwa to wyraźne wskazówki do tworzenia i budowania żywej więzi z Chrystusem, do kroczenia drogą Miłości wypływającego z Kazania na Górze. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał do odrzucenia lęku i małostkowości w wypełnianiu skierowanego do wszystkich pokoleń i wszystkich ludzi wezwania Chrystusa oraz do otworzenia się na dary płynące z realizacji zachęty do bycia szczęśliwym tu i teraz i w wieczności. Przypomnijmy sobie:

Czytaj dalej... "GRUDZIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

listopad  2018 r.

Na czym polega błogosławieństwo?

Możemy zadać sobie pytanie - do kogo Jezus wyciąga błogosławiącą dłoń? On błogosławi tych, którzy odwracają się od grzechu, którzy całym sercem pragną przylgnąć do Niego, którzy zachowują Jego święte prawo i w swym życiu stawiają Go na pierwszym miejscu. Przynosi swe błogosławieństwo ubogim w duchu; tym, którzy się smucą; cichym; tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; miłosiernym; czystego serca; wprowadzającym pokój; cierpiącym prześladowania i tym, którym złorzeczą z powodu imienia Syna Bożego. "Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie" (Mt 5, 3-12). Te Błogosławieństwa ukazują wielką życzliwość i gotowość pomagania człowiekowi z miłości i dobroci. Jezus w ten sposób odsłania przed nami swoje Oblicze.

Czytaj dalej... "LISTOPAD 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

październik  2018 r.

ŚWIĘTOŚĆ TO NAŚLADOWANIE JEZUSA

Ojciec Święty Franciszek w Adhortacji Apostolskiej GAUDETE ET EXSULTATE pisze: Jezus wyjaśnił z całą prostotą , co to znaczy być świętym, a uczynił to kiedy zostawił nam błogosławieństwa ( por. Mt. 5, 3-12; Łk. 6, 20 – 23). W nich naszkicowane jest oblicze Mistrza, do którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powoływani. Słowo „szczęśliwy” lub „błogosławiony”  staje się synonimem słowa „święty” , ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w ofierze.

Czytaj dalej... "PAŹDZIERNIK 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

wrzesień  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Wypowiadając to błogosławieństwo, Jezus ma na myśli tych, którzy, odpowiadając na wezwanie do naśladowania Go, postępują drogą wierności Bogu gotową do podobnych wyrzeczeń i cierpień, jakie stały się Jego udziałem. Żadna historyczna postać nie wyczerpuje rysów Sługi Pańskiego. Jego tożsamość została natomiast rozpoznana w życiu i losie Jezusa Chrystusa:  „ Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach, przemówił do nas przez Syna”. (Hbr 1 1-2) W Jezusie , który jest przewodnikiem zbawienia udoskonalonym przez cierpienie (Hbr 2, 10) odkrył się najgłębszy sens prześladowań znoszonych przez sprawiedliwych wszystkich czasów. We wszystkich błogosławieństwach uwidacznia się ich chrystologiczny charakter, jednak w tym błogosławieństwie, jest on najwyraźniej widoczny, nasuwając oczywiste skojarzenia z życiem, lecz przede wszystkim z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W homilii wygłoszonej w Bydgoszczy Jan Paweł II o słowach ósmego błogosławieństwa powiedział:  „Odnoszą się przede wszystkim do Chrystusa samego. On jest ubogi duchem, On jest cichy, On jest pokój czyniący, On jest miłosierny, i On jest także tym, który cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości. To błogosławieństwo stawia nam przed oczy w szczególny sposób wydarzenia Wielkiego Piątku. Chrystus skazany na śmierć jak złoczyńca, a potem ukrzyżowany. ( 7.VI. 1999 r.)

Czytaj dalej... "WRZESIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

sierpień  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI

Dramatyczny apel o pokój, nie zostanie zrealizowany dotąd, dopóki pokój nie zagości w sercu każdego człowieka. Nie zaniesiemy pokoju innym, dopóki sami nie będziemy go posiadać i dopóki sami nie otworzymy się na dar pokoju, jaki daje Chrystus. Aby móc się dzielić i wprowadzać pokój z bliskimi, sąsiadami, w własnym mieście, kraju, na świecie potrzeba żyć i świadczyć życiem według zachęt płynących z Błogosławieństw.

Czytaj dalej... "SIERPIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ

Lipiec  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ

Rozporządzenia dotyczące czystości, traktują życie i zdrowie jako wielki dar Boży, który ma sprzyjać oddawaniu należnej Mu czci. Nieczystość sprzeciwia się świętości dlatego musi być wykluczona. O ile jednak nieczystość może być sprawą przypadku, o tyle odzyskanie czystości zawsze wymaga naprawy, która opiera się na świadomej decyzji dochowania wierności Bogu. Nie ogranicza się do sfery zewnętrznej, lecz potrzebuje nawrócenia i przemiany wewnętrznej.

Czytaj dalej... "LIPIEC 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

czerwiec  2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ

Miłosierdzie jako doskonałość sprawiedliwości.

Sprawiedliwość to oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy, ale skrupulatne stosowanie tej zasady nastręcza ogromne trudności. Instynktownie czujemy, że nie tak powinno być. Miłosierdzie to przymiot Boga. Bóg nie męczy się udzielaniem miłosierdzia, przychodząc z pomocą tym co Mu ufają. Jego wyznawcy wiedzą że nigdy nie są sami, zdani na łaskę i niełaskę otaczającego świata. Paradoksalnie, miłosierdzie staje się widoczne szczególnie tam, gdzie panoszą się występki i grzech. Ponieważ nawrócenie nie dokonuje się raz na zawsze, Bóg wciąż na nowo okazuje swoje miłosierdzie. Największą przeszkodą, by z niego korzystać, stanowi zatwardziałość, czyli arogancka znieczulica na dobroć Boga.

Czytaj dalej... "CZERWIEC 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

maj 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI ALBOWIEM ONI BĘDĄ NASYCENI

Czwarte błogosławieństwo zaleca sprawiedliwość i wskazuje, że jej właściwe zaprowadzenie w świecie stanowi przymiot ludzi dobrych. Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości nie ogranicza się do  troski o siebie i najbliższych, lecz niestrudzenie wstawia się za najbiedniejszymi i zmarginalizowanymi, którzy wskutek nieokiełzanej żądzy zysków stali się ofiarami. Praktyki stosowane przez banki, wielkie koncerny  i międzynarodowe korporacje polegają na wyzyskiwaniu i ograniczaniu praw ludzi pozbawionych możliwości skutecznej obrony. W homilii wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Radomiu Jan Paweł II powiedział: „Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości z pewnością oznacza dążenie do przezwyciężenia wszystkiego co jest niesprawiedliwością i krzywdą, co jest pogwałceniem praw człowieka”.

Czytaj dalej... "MAJ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

kwiecień 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, CISI, ALBOWIEM ONI POSIĄDĄ ZIEMIĘ

Świat opanowany przez środki masowego przekazu i wszechobecne reklamy, głośno zachwalające i promujące modele życia, w których nie ma miejsca dla Boga, obraca się przeciwko zalecaniu i pochwalaniu cichości, a nawet nią gardzi i ją wyśmiewa, uznając cichość za przejaw słabości, której trzeba się wyzbyć. Pokorni jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia, bądź cisi czy łagodni oznacza tych , którzy są spragnieni Boga. Do utrudzonych Jezus mówi: „ Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się  ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dusz waszych”(Mt. 11,29). Jezus wypowiada te słowa podczas bardzo intensywnej działalności publicznej niestrudzenie nauczając i wzywając do nawrócenia. Cichość zalecana uczniom i wyznawcom polega na naśladowaniu Go. Nie polega na przeczekaniu niesprzyjających wydarzeń, lecz potwierdza i wdraża w życie ideały i wzorce, które radykalnie różnią się od tych, jakie świat uznaje i promuje. Cichość Jezusa pochodzi z całkowitego zawierzenia Bogu i przekonania, że w świecie, który nas otacza, nie ma takiej siły, która zdołałaby udaremnić Boże plany. Cichość wyrasta z przekonania, że świat wbrew krzykliwym ofertom i obietnicom, nie jest w stanie zaspokoić duchowego głodu człowieka, a więc nie może dać mu prawdziwego szczęścia. Głośne reklamy nawołują do nieograniczonego korzystania ze wszystkich możliwości tego świata, często depcząc zasady moralności, zwłaszcza uczciwości i sprawiedliwości. Cichość nie oznacza tchórzliwego lub wygodnickiego milczenia, ponieważ w wielu sytuacjach trzeba odważnie zabierać głos, a zatem stanowi przeciwwagę do obojętności.  Jednak nie odpowiada złem na zło, krzywdą na krzywdę, ani przemocą na przemoc. Wyraża się w cierpliwej wytrwałości i przekonaniu,  że ostatnie słowo zawsze należy do Boga.

Czytaj dalej... "KWIECIEŃ 2018 r."

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ –

marzec 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI

Jan Paweł II wyjaśnia:

„ Nie można zrozumieć tego błogosławieństwa, jeśli się nie uzna, że życie ludzkie nie ogranicza się do czasu spędzonego na ziemi, ale zwrócone jest całkowicie ku doskonałej radości i pełni życia w zaświatach. Ziemskie cierpienie, które zostaje przyjęte w miłości, upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb Boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności. Nawet jeśli świat pełen zła i wszelkiego rodzaju nieszczęść często stanowi widok  godny pożałowania, zawiera się w nim jednak nadzieja na inny, lepszy świat miłości i łaski. Nadzieja ma swe źródło w obietnicy Chrystusa. Dzięki niej ludzie cierpiący, złączeni z Nim w wierze, doświadczają już w tym życiu radości, która po ludzku wydaje się niewytłumaczalna. Istotnie , niebo zaczyna się już na ziemi.” ( Rzym, 27 IV 1994).

Czytaj dalej... "MARZEC 2018 r."